Obecně prospěšná společnost pro podporu vzdělání a praktické výuky na SOU Uh. Brod

Sídlo: Uherský Brod, Střední odborné učilište, Svatopluka Čecha 1110, PSČ 688 01
IČ: 255 50 071

Číslo účtu: 1540262399/0800 CS, a. s. Uherský Brod

Cílem nadačního fondu (OPS) je všestranná podpora výchovně vzdělávací a mimoškolní činnosti žáků Středního odborného uřilište Uherský Brod nad rámec standardu financovaných státem.

Předmět činnosti

Ze shromážděných darů a příspěvků nakupovat novou techniku a vytvářet předpoklady pro zlepšení kvality teoretické a praktické výuky všech forem studia. Finanční prostredky mohou být využity i k úhrade externistu, exkurzí a poznávacích zájezdu žáků a pracovníků SOU.

Na základě výše uvedeného předmětu činnosti OPS nadační fond bude podporovat:

  1. modernizace školy vybavením a učebními pomůckami
  2. pořizování knižního fondu pro vzdělávací potřeby žáků a pedagogu školy
  3. kulturní a sportovní akce školy
  4. vzdělávací činnost žáků školy
  5. exkurze a poznávací zájezdy žáků a pracovníků školy
  6. praktickou výuku a odborné činnosti žáků a pracovníků školy v rámci činností školy
  7. pořízení provozního materiálu pro potřeby pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
  8. honorování lektorů a externistů v rámci pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
  9. profesní růst pedagogického sboru
  10. talentované žáky školy na základě zpracovaného plánu školy

Příspěvky:

1) žáci oboru E, H Kč 200,-- / školní rok
2) žáci L – nástavba denní forma Kč 200,-- / školní rok
3) žáci L – nástavba dálková forma Kč 1000,-- / pololetí
4) dobrovolní dárci Dle vlastního uvážení a možností na základě darovací smlouvy.

Příspěvky (dary) jsou odčitatelnou položkou v daňovém přiznání k dani z příjmů, jsou dobrovolné a nejsou vymahatelné.