GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod,

IČO: 00055107 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1) zajištění vzdělávání

a. přijímací řízení do prvního ročníku a dalších ročníků vzdělávání ve střední škole,

b. zajištění středního vzdělávání,

c. zajištění odborného výcviku a odborné praxe,

d. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

e. další vzdělávání pedagogických pracovníků

2) zajištění služeb

a. poskytování poradenských služeb ve školách

b. ubytování žáků školy v domově mládeže

c. ubytování cizích osob za úplatu

d. zajištění školního stravování a stravování veřejnosti

3) zajištění interních procesů a provozu organizace

a. výběrová řízení na zaměstnance,

b. pracovněprávní a mzdová agenda,

c. evidence uchazečů o zaměstnání,

d. evidence úrazů

e. ochrana majetku a osob,

f. prezentace příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod

g. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd,

h. projekty, žádosti o dotace,

i. vedení účetnictví příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod

j. smlouvy a objednávky služeb

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u Středního odborného učiliště Uherský Brod nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

● požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,

● požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Středního odborného učiliště Uherský Brod jsou nepřesné),

● požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

● podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Ivana Valíčková

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svat. Čecha 1110

688 01 Uherský Brod

Tel: +420 572 613 118(20)
poverenec.oou@sou-ub.cz