Získej stipendium

Víme, že studium umí být někdy náročné a peníze navíc se vždy hodí. V mnoha našich oborech se tak můžeš opřít o stipendium poskytované Zlínským krajem.
Image

Výše stipendia

 • 1. ročník - 300 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500 Kč
 • 2. ročník - 400 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2500 Kč
 • 3. ročník - 500 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3000 Kč

Jak stipendia fungují

Podmínky pro vyplácení finančních příspěvků žákům v rámci systému „Podpory řemesel v odborném školství“ účinné od 1. 9. 2011
 • V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytována přímá finanční podpora žákům denní formy studia vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

 • Vybrané obory zařazené do systému jsou uvedeny v příloze. Systém je otevřený, na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje lze výběr oborů vzdělání zařazených do Podpory řemesel inovovat.

 • Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních škol zřizovaných Zlínským krajem a soukromých středních škol se sídlem na území Zlínského kraje.

 • Finanční podpora je žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy při splnění dále uvedených podmínek.

Podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům

 • Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona a se školním řádem. V případě neomluvené absence je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na dobu tří měsíců. Pokud se neomluvená absence opakuje, je vyplácení příspěvku zastavováno opakovaně.

 • Žák nemá sníženou známku z chování. V případě snížené známky z chování je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na následující klasifikační období.

 • Žák není podmíněně vyloučen ze studia. V případě, že ředitel rozhodne o podmínečném vyloučení ze studia, je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na dobu pěti měsíců. Při vyloučení ze studia (v době do nabytí účinnosti rozhodnutí) je vyplácení příspěvku zastaveno bezodkladně od nebližšího termínu výplaty.

 • Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý. V opačném případě je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na následující klasifikační období.
  • V případě souběhu více výše uvedených opatření se uplatní nejtvrdší z nich. Měsíce, po které je vyplácení příspěvku zastaveno, se nesčítají.

 • Jednorázový příspěvek za vyznamenání je vyplacen na konci školního roku v případě, že žák neměl ve druhém pololetí žádnou neomluvenou absenci a má v daném měsíci podle výše uvedených pravidel nárok na vyplacení příspěvku.

 • Příspěvek není vyplácen za měsíce červenec a srpen. Rovněž není vyplácen po dobu přerušení studia.
  • Příspěvek za daný kalendářní měsíc je vyplacen tehdy, je-li žák žákem dané školy a oboru v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek nárok na příspěvek počínaje prvním dnem následujícího měsíce.

Další pokyny k vyplácení příspěvku

 • Se systémem „Podpory řemesel v odborném školství“ budou žáci podporovaných oborů seznámeni prostřednictvím dotčených středních škol s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Střední školy, které jsou do systému zapojeny, budou ve všech propagačních materiálech uvádět, že se u vybraných oborů jedná o finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 15. následujícího měsíce za předcházející měsíc. Vyplacení příspěvku bude prokazatelně potvrzeno žákovým podpisem.

Střední škola si stanoví bližší podrobnosti způsobu a evidence vyplácení příspěvků v souladu s pravidly a dle svých podmínek tak, aby byla s to transparentně doložit splnění všech stanovených pravidel a výši vyplacených příspěvků.

Láká tě stipendium?

Jsou i další důvody, proč studovat u nás
Zjisti všechny důvody