Logo školy

Žádosti o informace

sou_uhersky_brodÚřední deska

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
– informace týkající se studijních , učebních oborů či nástavbového studia – juraskova@sou-ub.cz
– informace týkající se Školní jídelny – jelinkova@sou-ub.cz
– informace týkající se Domova mládeže – dm@sou-ub.cz

– informace ostatní – sou@sou-ub.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

Střední odborné učiliště
Svat. Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy
(Svat. Čecha 1110, 688 01 Uh. Brod) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky škole je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Krajského úřadu Zlínského kraje – OŠMS
třída Tomáše Bati 22
Zlín
760 01

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž
je opravný prostředek podáván.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:
– jednoduché informace jsou poskytovány zdarma

– opis vysvědčení Kč 100,–

– opis – výuční list, vysvědčení o MZ Kč 200,–

– potvrzení o studiu(pro důchod. účely) Kč 100,– (včetně poštovného)

– vystavení nové žákovské knížky Kč 100,–

Kopírování

– A4 jednostranně Kč 1,50

– A4 oboustranně Kč 3,00

– A3 jednostranně Kč 2,50

– A3 oboustranně Kč 5,00