logo školy

Projekt Studentské fiktivní firmy

sou_uhersky_brodProjekty

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006)

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání a to konkrétně na dvou spolupracujících středních školách Středního odborného učiliště Uherský Brod a Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na SOU Uh. Brod budou do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské obory H i E. Na spolupracující škole obory potravinářské a zemědělské, opět obory H i E.

Žáci našich škol jsou žáky učebních oborů, kde v následné praxi dochází po získání nějakých odborných zkušeností v oboru, k zakládání jejich vlastních firem. Škola jako taková, je velmi důkladně připravuje po odborné stránce, ale na straně druhé, právě po stránce přípravy na samotné podnikání, nějak nezbývá čas. Ve školách vzniknou studentské fiktivní firmy, kde se žáci seznámí se s činností firem jako ve skutečnosti, s činností jednotlivých oddělení firem a sami si v nich prakticky činnost vyzkouší.

Doba realizace: 10.10.2014 až 31.7.2015

 

Klíčové aktivity

1. Školení pedagogů

Odborně zaměřené školení určeno učitelům odborných předmětů SŠ, doplňující a rozšiřující znalosti z odborné problematiky.

 

2. Příprava pracovních listů

Určených pro podporu výuky.

 

3. Založení a činnost fiktivních firem

Během této klíčové aktivity vzniknou a budou realizovat činnost studentské fiktivní firmy. Celkem je jich 5 (Stavební činnost, Opravárenství, Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb, Výroba a prodej cukrářských výrobků, Zahradnictví). Protože jsou firmy oborové, mohou být podle počtu žáků dále děleny na skupiny (divize), ty pak tvoří danou fiktivní firmu. Fiktivní firmy (divize) se budou dělit na oddělení: personální a právní, obchodní, marketing a účtárnu. Během jednoho školního roku projdou žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Publicita

1. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Všechny vytvořené tištěné výstupy a předměty spojené s projektem budou označeny potřebnými logy a texty dle Příručky pro příjemce a Manuálu vizuální identity OP VK.

2. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Všechny vzdělávací materiály, které budou vytvořeny během realizace projektu, budou jasně označeny v souladu s manuálem vizuální identity.

3. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Souhlasíme se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z ESF.

4. Viditelné umístění trvalé informační desky

V prostorách žadatele projektu umístíme informační desku (nástěnku), na které budeme veřejnost informovat o realizovaném projektu a jeho výstupech.

5. Propagační předměty

Při realizaci projektu vyrobíme reklamní materiály, které budeme distribuovat cílové skupině projektu a jiným zainteresovaným osobám.

6. Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Projekt budeme propagovat v regionálním tisku a to následovně formou článků, kde budeme informovat širokou veřejnost o průběhu projektu.

7. Internetové stránky projektu

Na internetových stránkách naší školy www.sou-ub.cz vyčleníme oddíl, kde budeme pravidelně informovat veřejnost o projektu a jeho aktivitách, zapojení cílových skupin, o finanční spoluúčasti Evropské unie, o ESF a o OP VK apod.

8. Informační a komunikační materiál

Žákům bude po absolvování nepovinného předmětu navíc uděleno osvědčení o absolvování, které bude označeno v souladu s manuálem vizuální identity.

Odborný garant

Ing. Jiří Polanský    polansky@sou-ub.cz

 

Kontakty

Projektový manažer

Ing. Alena Jeleníková  jelenikova@sou-ub.cz

 

Finanční manažer

Ing. Libor Šašinka     sasinka@sou-ub.cz

 

Fotodokumentace